အဘယ္ေၾကာင့္ မ်ားသထက္မ်ားလာေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္မိတ္ဆက္ပြဲ၊ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျပသပြဲကုိ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ က်င္းပရန္ ေရြးခ်ယ္သနည္း

(GMT+08:00)2022-11-09 15:47:12  

      ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မိတ္ဆက္ေသာ၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပသေသာ ကုန္ပစၥည္းသစ္ မ်ားစြာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

      ၅ႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို တစ္ကမၻာလံုးမွ စိတ္ဝင္စားသူ မ်ားသထက္မ်ားလာပါသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမွာ ႀကီးမားေသာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာစာရင္း ေကာက္ယူခ်က္အရ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းသစ္၊ နည္းပညာသစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ ၁၅၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ျပန္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းသစ္ ၁၇၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ျပန္မိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲထက္ ထုတ္ျပန္မိတ္ဆက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းသစ္၏ အေရအတြက္မွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔ တိုးမ်ားလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ မ်ားသထက္မ်ားလာေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္မိတ္ဆက္ပြဲ၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပသပြဲကုိ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ က်င္းပရန္ ေရြးခ်ယ္သနည္း။

      တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၄၀၀ ရွိၿပီး အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရရွိသူ ဦးေရ သန္း၄၀၀ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ၅ႏွစ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ မ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသ ျခင္းျဖင့္ အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ တရုတ္ေစ်းကြက္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာေနရာကို ရွာေတြ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု အႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ အသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား တရုတ္ေစ်းကြက္ႀကီးအခြင့္အလမ္းကို မွ်ေဝခံစား ေစရန္ ကတိျပဳခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုးမ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ အခြင့္ေကာင္းကို ရွာေတြ႔ၾကပါသည္။

      စင္စစ္အားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ ထေျမာက္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာ့ပညာမူပိုင္ခြင့္အဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကမၻာ့ ၃၄ေနရာမွ ၂၀၂၂ခုႏွစ္မွာ ကမၻာ့၁၁ေနရာသို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္း၏ေနာက္ကြယ္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးလည္ပတ္မႈပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္တိုက္ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

      တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္မႈ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္ ျပတင္းေပါက္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား စနစ္ပံုစံတံခါးဖြင့္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ပိုမို စိတ္ခ်ေစပါသည္။

      တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျမင့္တင္လာပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးရန္ “အရွိန္ျမွင့္စက္”ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

      တီထြင္ဆန္းသစ္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ျပသခဲ့သည့္ ကုန္ပစၥည္းသစ္တိုင္းသည္ ကုန္သြယ္ေရး အခြင့္အလမ္းသစ္တစ္ခု၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းသစ္တစ္မ်ိဳး၊ ေနထိုင္မႈဘဝသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။ လူမ်ားသည္ မ်ားသထက္မ်ားလာေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပသျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါသည္။