တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေဆာင္းဦးႏွင္႔ေဆာင္းရာသီ စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း(၉၀)ေက်ာ္လြန္ျပီ

(GMT+08:00)2022-11-09 15:57:40  

    တရုတ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ ေက်းလက္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုးထုတ္ လယ္ယာအေျခအေနအရ တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ေဆာင္းစပါး ႏွင္႔ ေဆာင္းမုန္ညင္းစိမ္း စုိက္ပ်ိဳးသည္႔ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း(၉၀)ေက်ာ္ ရွိျပီး ေဆာင္းဦးႏွင္႔ ေဆာင္းရာသီ စုိက္ပ်ိဳးမႈ ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။