ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပဆက္ဆံေရးကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ရႈျမင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-11-09 14:25:53  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက တရုတ္ဘက္သည္ ဥေရာပဘက္အား တ႐ုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ရႈျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ဦးေဆာင္က႑ကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္၊ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိၿပီး အတူေအာင္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းရင္ဆိုင္ကာ မတည္ၿငိမ္ေသာ ကမၻာအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား ေပးေဆာင္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဥေရာပအတြက္ေရာ တစ္ကမာၻလုံးအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ၈ရက္ေန႔က ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။