၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့အင္တာနက္ညီလာခံ Wuzhen ထိပ္သီးအစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-09 15:42:35  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ကမၻာ့အင္တာနက္ညီလာခံ Wuzhen ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ Wuzhenၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး လီဆူေလသည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔ႏွင့္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္အရင္းအျမစ္ အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အတူတကြမွ်ေဝခံစားေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တိက်ထိေရာက္မႈရွိေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ယဥ္ေက်းမႈ စည္ပင္ဝေျပာေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္လံုၿခံဳမႈ အင္အားေတာင့္တင္းစြာ အာမခံေရး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရရွိေစေရး ဆိုင္ရာ တစ္ကမၻာလံုး ဒီဂ်စ္တယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ခ်ီတက္ရန္၊ ဆုိက္ဘာစေပ့စ္ ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားတို႔ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အင္အားကို ေပးစြမ္းရန္လိုေၾကာင္း အေလးထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။