ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ INBAR အဖြဲ႔ ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ Bamboo and Rattan အစည္းအေဝးထံသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-11-08 14:50:36  

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) ထူေထာင္ခဲ႔သည္႔ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ Bamboo and Rattan အစည္းအေဝးထံသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ထုိသို႔ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာတြင္ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က INBARအဖြဲ႔ ထူေထာင္ျပီးေနာက္ Bamboo and Rattan အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးႏွင္႔ ဆက္တုိက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္အစုိးရသည္ INBAR အဖြဲ႔ႏွင္႔အတူ ကမၻာ႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး “ပလတ္စတစ္အစား ဝါးကို အသံုးျပဳျခင္း” ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ အတူ တုိက္တြန္းကာ ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔အား ပလတ္စတစ္ ညစ္ညမ္းမႈကုိေလွ်ာ႔ခ်ရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။