၁၄ၾကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံတြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက တက္တက္ၾကြၾကြ တံု႔ျပန္ခဲ့

(GMT+08:00)2022-11-08 14:53:57  

၁၄ၾကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းအေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက တက္တက္ၾကြၾကြ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က မိမိတုိ႔၏ နားလည္မႈကို နက္ရႈိင္းေစျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အားေကာင္းေစကာ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးရန္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က ယင္းမိန္႔ခြန္းထဲတြင္ “တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိမ္႔ေျမထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈကို ခိုင္မာေစေရး၊ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တြန္းအားေပးေရးႏွင့္ စိမ့္ေျမအား တစ္ကမၻာလံုးရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းရန္ တြန္းအားေပးေရး” ဟူေသာ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိမ္႔ေျမထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး တိုးတက္မႈအတြက္ သိပၸံနည္းက်စြာ လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အားလံုးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။