ေဆာင္းရာသီအစခ်ိန္တြင္ လယ္ယာအလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-11-08 14:48:26  

နိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ရိုးရာေဆာင္းရာသီအစခ်ိန္ (လိတုန္းရာသီခ်ိန္) ျဖစ္ျပီး၊ ေဒသအသီးသီးတို႔မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းျခင္း၊ အေျခာက္လွန္းျခင္း၊ ေဆာင္းရာသီအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ၾကဲျခင္းႏွင့္ သီးႏွံမ်ားစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။