ရွင္က်ိဳးအမွတ္-၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴး ၃ ဦးသည္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္

(GMT+08:00)2022-11-08 14:50:01  

    လြန္ခဲ့သည့္ ၅ လေက်ာ္ အတြင္းတြင္ ရွင္က်ိဳးအမွတ္-၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴး ခ်င္တုန္း၊ လ်ဴယန္ႏွင့္ ဆိုက္ရႈက်ယ္ တုိ႔သည္ ဝင့္ထ်န္း စမ္းသပ္စခန္းAirlockမွ ၂ ၾကိမ္ ထြက္ခဲ့ျပီး ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္တာဝန္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္စြာျပီးေျမာက္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။