ပန္းခ်ီကဲ႔သို႔ လွပသာယာေသာ လားလူ စိမ္႔ေျမ

(GMT+08:00)2022-11-08 14:51:36  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက ရာသီဥတု တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ခ်မ္းေအးလာသည္ႏွင္႔အမွ် ရီွးဇန္႔ ဇန္႔လူမ်ဳိးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ လာဆာၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရိွ လားလူစိမ္႔ေျမတြင္ လွပၿပီး ထူးျခားေသာ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ရပါသည္။ အက်ယ္အဝန္း ၁၂ စတုရန္းကီလုိမီတာရိွသည္႔ ယင္း စိမ္႔ေျမကာကြယ္ေရးဇုန္သည္ ခ်င္းဟိုင္-ရီွးဇန္႔ ကုန္းျပင္ျမင္႔ေဒသ ၿမိဳ႕ျပဇုန္ထဲက ရွားပါးေသာ မ်ဳိးစိတ္ဗီဇ စုစည္းရာေနရာ ျဖစ္သည္။