တံခါးဖြင့္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အခြင့္အလမ္းသံုးခု ကမၻာႀကီးႏွင့္ မွ်ေဝ

(GMT+08:00)2022-11-07 14:47:33  

မိမိတို႔အေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအင္အားကို စုစည္းကာ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေရး အရွိန္အဟုန္ကို ထိန္းသိမ္း၍ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ မွ်ေဝခံစားေရး အက်ိဳးရလဒ္ကို ရွာႀကံလိုေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အင္အားကို အားသစ္ေလာင္းေပး၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ိဳးရလဒ္ကို ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ၊ ပိုမိုတရားမွ်တစြာ ခံစားေစလိုေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ညက က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွွီက်င့္ဖိန္ သည္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ ခင္းက်င္း ျပသသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာက သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းမွာ စိတ္အား ထက္သန္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္၊ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆၾကပါသည္။

လြန္ခ့ဲသည့္၅ႏွစ္တုန္းက သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တံခါးဖြင့္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ ျပဳလုပ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေစ်းကြက္ႀကီးကို ကမၻာ့အခြင့္အလမ္းႀကီးျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ ပါသည္။ စာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳး၂သိန္း၇ေသာင္းကို တင္သြင္းၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀ ဘီလီယံရရွိကာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းသစ္၊ နည္းပညာသစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအခင္းအက်င္းသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပတင္းေပါက္၊ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္ေရးျမွင့္တင္ရန္ ပလက္ေဖာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးမွ်ေဝရန္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ားျပည္သူသံုးကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီးသည္ ႏွစ္တစ္ရာ၌ မႀကဳံစဖူးသည့္ အေျပာင္းအလဲႀကီး အရွိန္ျမင့္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါစသည့္ အေၾကာင္းရင္း ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့မႈ တြန္းအား မလုံေလာက္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၄င္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပျခင္းမွာ ကမၻာႀကီးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ တြန္းအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံက်င္းပၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာျပပြဲ အျဖစ္ ယခုအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ၊ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း ၁၄၅ခု၊ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ကုမၸဏီ၅၀၀မွ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ စုစုုေပါင္း ၂၈၄ခုတို႔သည္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသၿပီး ထပ္မံပါဝင္ခင္းက်င္းျပသႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ေကာင္းသထက္ေကာင္းစြာ က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားက တရုတ္အခြင့္အလမ္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ သမၼတ ရွွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား တရုတ္ေစ်းကြက္ႀကီး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား စနစ္ပံုစံတံခါးဖြင့္ေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  သံုးသပ္သူမ်ားက အခြင့္အလမ္းသံုးခုသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့မႈအတြက္ ႀကီးမားေသာ တြန္းအားထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆၾကပါသည္။

တံခါးဖြင့္မႈေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါသည္။ ယခုႏွစ္သည္ RCEP တရားဝင္အတည္ျပဳၿပီး စတင္က်င့္သံုး သည့္ ပထမႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ RCEP အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယခုအႀကိမ္ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ ခင္းက်င္းျပသၾကပါသည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ တရုတ္စားသံုးသူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ ထိုင္းသစ္သီးဝလံမ်ားသည္ ျပပြဲ၏အခြင့္အလမ္းႏွင့္ RCEP အက်ိဳးစီးပြားႏွစ္ခုကို ခံစားႏိုင္ ပါတယ္။ ျပပြဲဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ သမၼတ ရွွီက်င့္ဖိန္ သည္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ႏွင့္ DEPA(Digital Economy Partnership Agreement) တြင္ပါဝင္ရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးကို မူတည္ေသာ စံႏႈန္းျမင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တံခါးဖြင့္ေသာပံုစံ ကမၻာ့စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ရန္၊ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ကို ထပ္မံေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။