တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးမွ “ဆုိက္ဘာစေပ႔စ္ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကို လက္တြဲတည္ေဆာက္ေရး” စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-11-07 15:39:39  

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သတင္းျပန္ၾကားေရးရံုးသည္ ၇ရက္ေန႔က “ဆုိက္ဘာ စေပ႔စ္ ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းကို လက္တြဲတည္ေဆာက္ေရး” စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေခတ္သစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အင္တာနက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြးအေခၚ ႏွင္႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ဆုိက္ဘာစေပ႔စ္ ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ ရရွိေသာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ားကုိ မွ်ေဝကာ ဆုိက္ဘာစေပ႔စ္ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွ႕အလားအလာကုိ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္း၌ အင္တာနက္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အသံုးျပဳကာ  စီမံခန္႔ခဲြရန္၊ အင္တာနက္ကုိ လူသားတုိ႔အတြက္ သုခခ်မ္းသာမႈ ဖန္တီးေပးရန္မွာ  ႏုိင္ငံတကာမိသားစုၾကီး၏ ဘံုတာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။