တရုတ္-မဒါဂတ္စကာ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရိွသည္႔ ႏွစ္ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္ ႏွစ္အတြက္ ရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ မဒါဂတ္စကာသမၼတတုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-11-07 14:52:56  

တရုတ္-မဒါဂတ္စကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရိွသည္႔ ႏွစ္ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္ႏွစ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည္႔အေနႏွင္႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတရီွက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ မဒါဂတ္စကာႏုိင္ငံသမၼတ Andry Rajoelina တို႔သည္ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရိွသည္႔ ႏွစ္ ၅၀အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန မည္သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲေစကာမူ တရုတ္-မဒါဂတ္စကာဆက္ဆံမႈသည္ အၿမဲတမ္း ေကာင္းမြန္တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ထားရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရး ဘက္တြင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာကာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအာင္က်ဳိးရလဒ္ မ်ားစြာရရိွေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရီွက်င္႔ဖိန္က ဆိုသည္။

မဒါဂတ္စကာဘက္အေနႏွင္႔ ပိုမိုရင္းႏီွးေသာ မဒါဂတ္စကာ-တရုတ္ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္ဘက္ႏွင္႔အတူလက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လုိေၾကာင္း Rajoelinaက ဆိုသည္။