ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-11-06 14:36:53  

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္၊ နည္းပညာအသစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားစြာကို ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားအား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပသပါသည္။

စားသံုးကုန္ပစၥည္းအသစ္မွ ေခတ္မီနည္းပညာကုန္ပစၥည္းအထိ ျပခန္းမ်ားတြင္ ခင္းက်င္းျပသေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေန ပါသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က အာရံုစိုက္မႈ အရွိဆံုးေသာ စားသံုးကုန္ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားျပခန္းမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားစြာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုပြဲ၊ လုပ္ငန္းေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ပါသည္။