လွပေသာ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ က်င္းပသည့္ စပါးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္

(GMT+08:00)2022-11-05 14:16:40  

ယခုတေလာ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ ယူစန္းေက်းရြာအုပ္စု တရုတ္မုိတစ္ေထာင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ျပည္နယ္အဆင္႔ စားနပ္ရိကၡာ ထြက္ရွိမႈဇုန္တြင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ေကာင္းျခင္းကုိ အဓိကေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ထားေသာ စပါးယဥ္ေက်းမႈ ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပခဲ႔ရာ ေကာက္ပဲသီးႏွံအထြက္ေကာင္းျခင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား မ်ားႏွင္႔ ခရီးသည္မ်ားအား လာေရာက္ၾကည္႔ရႈခံစားရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ယူစန္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ တရုတ္မုိတစ္ေထာင္က်ယ္ဝန္းေသာ ျပည္နယ္အဆင္႔ စားနပ္ရိကၡာ ထြက္ရွိမႈဇုန္ကုိ အေျခခံျပီး ေခတ္မီလယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင္႔ စပါးယဥ္ေက်းမႈဆန္းသစ္တီထြင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ကာ ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးႏွင္႔ အတူခ်မ္းသာလာေရးကုိ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။