စိမ္႔ေျမသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

(GMT+08:00)2022-11-05 14:13:00  

   ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ၁၄ၾကိမ္ေျမာက္ စိမ္႔ေျမ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ညီလာခံဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္႔ျမိဳ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗါျမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံက်င္းပစဥ္အေတာအတြင္း စိမ္႔ေျမ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးသည္ “ႏိုင္ငံတကာ စိမ္႔ေျမ ျမိဳ႕ျပ” သစ္ ၂၅ ခုတို႔အား အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚရွိ “ႏိုင္ငံတကာ စိမ္႔ေျမ ျမိဳ႕ျပ” ၄၃ ခု အနက္ တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ၁၃ ခုရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။