ေခတ္ကာလသစ္ တ႐ုတ္ေဘဒိုစကၠဴျဖဴစာတမ္းထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-11-04 17:11:55  

ႏိုဝင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသတင္းျပန္ၾကားေရး႐ုံးမွ "ေခတ္ကာလသစ္ တ႐ုတ္ေဘဒို" စကၠဴျဖဴစာတမ္းကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ တ႐ုတ္ေဘဒို ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို မိတ္ဆက္ကာ တ႐ုတ္ေဘဒို၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာအယူအဆႏွင့္ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို မွ်ေဝခဲ့သည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေဘဒိုထုတ္ျပန္မႈ

မ်ားကို ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္တြင္ အသုံးခ်လ်က္႐ွိၿပီး ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစားပိုမိုေပါမ်ားလာကာ အသုံးျပဳနယ္ပယ္ကိုလည္းအဆက္မျပတ္ တိုးခ်ဲ႕လ်က္႐ွိသည္။