တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက်င့္ဖိန္ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-11-04 22:38:38  

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ညတြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္  တံခါးဖြင့္ၿပီး စည္ပင္သာယာေသာ လွပသည့္ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ဖန္တီးျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုအသြင္ပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံစံုဝါဒကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တံခါးဖြင့္ေရးဆို္င္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား စုစည္းကာ တစ္ကမၻာလံုးစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။