ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ ဗီဒီယိုအသြင္ပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-11-04 22:36:24  

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ညတြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား၌ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္  တံခါးဖြင့္ၿပီး စည္ပင္သာယာေသာ လွပသည့္ အနာဂတ္ကို အတူတကြ ဖန္တီးျခင္းဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဗီဒီယိုအသြင္ပံုစံျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က လြန္ခဲ့သည့္၅ႏွစ္က မိမိအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တံခါးဖြင့္ေရးကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္၊ တရုတ္ေစ်းကြက္ႀကီးသည္ ကမၻာ့အခြင့္အလမ္းႀကီး ျဖစ္လာေစရန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျခအေန တည္ေဆာက္ရန္ ျပတင္းေပါက္၊ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္ေရး တြန္းအားေပးရန္ ဖလက္ေဖာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး မွ်ေဝခံစားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ားျပည္သူ သံုးကုန္ပစၥည္း ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တံခါးဖြင့္ေရးသည္ လူသားတို႔ယဥ္ေက်းမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ တြန္းအားျဖစ္ကာ ကမၻာ့စည္ပင္သာယာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာသည္ ႏွစ္တစ္ရာ အတြင္းတြင္ မႀကံဳစဖူးေသာ အေျပာင္းလဲႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူရန္ ခြန္အားမလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအင္အားကို စုစည္းကာ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေရး အရွိန္အဟုန္ကို ထိန္းသိမ္း၍ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ မွ်ေဝခံစားေရး အက်ိဳးရလဒ္ကို ရွာႀကံလို ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအား ေပးၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားကို အားသစ္ေလာင္းေပး၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအက်ိဳးရလဒ္ကို ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုမ်ားျပားစြာ၊ ပိုမိုတရားမွ်တစြာ ခံစားေစလိုေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား တရုတ္ေစ်းကြက္ႀကီးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား စနစ္ပံုစံတံခါးဖြင့္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔အား ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရိႈင္းေစေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေစရန္ တြန္းအားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံစံုဝါဒကို လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တံခါးဖြင့္ေရးဆို္င္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ား စုစည္းကာ တစ္ကမၻာလံုးစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တံခါးဖြင့္ေရးျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။