ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၾကြက္နားရြက္မိႈစိုက္ပ်ိဳး

(GMT+08:00)2022-11-03 20:47:14  

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ယုံက်န္းခရုိင္ ဒင့္ေဝး ေက်းရြာအုပ္စု ဒင့္တန္႔ရြာရွိ ၾကြက္နားရြက္မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရးစခန္းတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၾကြက္နားရြက္မိႈစိုက္ပ်ိဳးရန္ သစ္သားေခ်ာင္းမ်ားကို ခ်ထားေနၾကပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဒင့္ေဝးေက်းရြာအုပ္စုသည္ ေဒသထြက္သယံဇာတမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အားကိုးျပီး ေစ်းကြက္မွ "ေအာ္ဒါမ်ား" ကိုရရွိရန္ တက္ႂကြစြာ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၾကြက္နားရြက္မိႈစိုက္ပ်ိဳးေရး တိုးတက္ေစရန္ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဝင္ေငြတိုးပြားေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကူညီ ေပးခဲ့ပါသည္။