လူတစ္ေသာင္းဆန္႔ေသာ စားပြဲရွည္စားပြဲကို က်င္းပျပီး ေျမာင္လူမ်ိဳး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲၾက

(GMT+08:00)2022-11-03 20:31:27  

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ တန္းၾကိဳက္ ခရိုင္ ဝန္႔ဒါ ျမိဳ႕နယ္တြင္ “သီးႏံွထြက္ေကာင္းစားပြဲ၊ ေျမာင္လူမ်ိဳးႏွစ္သစ္ကူးဆင္ႏႊဲျခင္း”စားပြဲရွည္ စားပြဲလႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရုိးရာဝတ္စံုမ်ားကို ဝတ္ဆင္ျပီး ေျမာင္လူမ်ိဳးႏွစ္သစ္ကူးကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ႏွင့္အတူ သီခ်င္းဆိုျပီး ေျမာင္လူမ်ိဳးရိုးရာ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ၾကျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ ရိုးရာပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ေျမာင္လူမ်ိဳး ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သည္ ေျမာင္လူမ်ိဳးအတြက္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲေသာ အခမ္းနားဆုံး ပြဲေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။