အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္စက္ကိရိယာျဖင္႔ ၾကက္မ်ား၏က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ စစ္ေဆးၾကျပီး အိမ္အနား၌ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထား၍ ဝင္ေငြတုိးေစ

(GMT+08:00)2022-11-03 20:18:32  

ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က စန္းတံုးျပည္နယ္ ပင္းက်ိဳးျမိဳ႕တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေဟြ႔မင္ခရုိင္ ဇီးေက်ာ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမြးျမဴေရးကြင္းတစ္ခု၌ ၾကက္မ်ား၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ စစ္ေဆးခဲ႔ၾကသည္။

ေဟြ႔မင္းခရုိင္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျပီး စမတ္ျဖစ္ကာ အလုိအေလ်ာက္ ေပါက္ဖြားေသာ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင္႔ ၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ၾကက္သားေပါက္ ေပါက္ဖြားေရးတုိ႔ ေပါင္းစပ္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ အားေကာင္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ “အိမ္အနား”၌ အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားျပီး လယ္သမားမ်ားကုိဦးေဆာင္၍ ဝင္ေငြ တုိးေစကာ ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ရန္အတြက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ပါသည္။