ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ဖူေထ်ာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2022-11-01 14:52:06  

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ဖူေထ်ာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္က အေဆြေတာ္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ မိမိ ေတြ႔ဆံုသည့္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သကဲ႔သို႔ ယခုအႀကိမ္ခရီးစဥ္မွာ အေဆြေတာ္သည္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔မွ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အလြန္အေလးထားျခင္းကို ျပဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ကိုယ္စီ ဆိုရွယ္လစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏွစ္ပါတီ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္၊ စိန္ေခၚမႈသစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္ႏွင့္အတူ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏွစ္ပါတီ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ငုယင္ဖူေထ်ာင္က မိမိအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္အေပၚ ကတိခံဝန္ခ်က္ကို အတည္ျဖစ္ ေစေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ မိမိက ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရ ၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိ ပထမဆံုးသြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳေထာမနာျပဳသည္ဟု ထပ္မံေဖာ္ျပလိုေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေခတ္သစ္တြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ထားၿပီး တစ္ပါတီလံုး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ဦးေဆာင္ကာ မြန္ျမတ္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ႀကီးမားေသာစြမ္းေဆာင္မႈရရွိကာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကိုျပဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။