ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္၊ ယန္အန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟုိနန္ျပည္နယ္၊ အန္းယန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈရာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျမႇင့္တင္ေရးကို အေလးေပး ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-30 20:25:51  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရွန္ရွီးျပည္နယ္၊ ယန္အန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟုိနန္ျပည္နယ္၊ အန္းယန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

၂၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ရထားမွဆင္းၿပီး ကားျဖင့္ ယန္အန္းၿမိဳ႕ အန္းစုိက္ၿမိဳ႕နယ္ နန္ကုတ္ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပန္းသီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းပညာ၊ ခူးဆြတ္သည့္ နည္းလမ္း၊ အမ်ိဳးအစား အရည္အေသြး၊ ေရာင္းေစ်း၊ ႐ြာသားမ်ား၏ ဝင္ေငြ၊ ပန္းသီးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အျခားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား မည္သုိ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတုိ႔ကို အေသးစိတ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ႐ြာသားမ်ားက ေမးခြန္းမ်ားကို တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ယန္အန္းအလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္ယြမ္ဇုန္သို႔ ေရာက္လာ ခဲ့သည္။ ယန္အန္းအလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံး အလယ္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရွီက်င့္ဖိန္က အေသးစိတ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အစားအေသာက္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အရသာအေၾကာင္း စားဖိုမႉးမ်ားအား ေမးျမန္းကာ အရည္အေသြးကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ သန႔္ရွင္းမႈကို အထူးဂ႐ုျပဳကာ ေက်ာင္းသားမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာ စားသုံးႏိုင္ေစရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဟုိနန္ျပည္နယ္၊ အန္းယန္ၿမိဳ႕ရွိ ဟုန္ခ်ီ တူးေျမာင္း အမွတ္တရ ခန္းမႏွင့္ ယင္ရွဴေခၚ ရွန္းမင္းဆက္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပ်က္စီးရာေနရာတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။