ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ယန္အန္းေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ေနရာမ်ားသို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-10-30 20:23:51  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုဦးေဆာင္ၿပီး ယန္အန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ယန္က်ားလင္ ေတာ္လွန္ေရးေနရာေဟာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသည္ ဖုန္႔ဟြမ္ေတာင္မွ ယန္က်ားလင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ယန္က်ားလင္ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၎၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပရာေနရာသို႔ ဦးစြာ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေမာ္စီတုန္း စသည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေနအိမ္ေဟာင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ယန္က်ားလင္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႕အႀကဳံကို ျပန္လည္ေတြးေတာျပီး ေတာ္လွန္ေရးေနရာေဟာင္း၏ ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းကုိ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဘတ္စ္ကားစီးၿပီး ယန္အန္းရွိ ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္ခန္းမသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ လက္ရွိ ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလမ်ားအတြက္ ပါတီႏွင့္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရးျဖင့္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရွင္သန္ေရးဘက္စံုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ပန္းတိုင္သစ္ဆီသို႔၊ ခရီးသစ္တစ္ခုသို႔ စတင္လိုက္ၾကပါစို႔ဟု ရွီက်င့္ဖိန္က ေျပာၾကားပါသည္။