ေပးဘုဝမ္းဆိပ္ကမ္း- ျမန္မာၾကား တိုက္ရုိက္ ေရလမ္းေၾကာင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-10-29 14:32:55  

ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ "SITC Venus" သေဘၤာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပဘုဝမ္း ပင္လယ္ေကြ႔ ခ်င္းက်ိဳးဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းသည္ ေပးဘုဝမ္း- ျမန္မာၾကား တိုက္ရုိက္ ေရလမ္းေၾကာင္း ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ျပဆုိထားျဖစ္ပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းသစ္မွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္မ်ားသည္ ခ်င္းက်ိဳးဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာျပီး ၁၂ရက္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္၍ ယခင္က ႐ိုးရာလမ္းေၾကာင္းထက္ အခိ်န္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။

      လမ္းေၾကာင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ေပးဘုဝမ္းဆိပ္ကမ္း- RCEP ေဒသၾကားရွိ ႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾကာင္းကြန္ရက္ကို ပိုမိုမ်ားျပားလာေစျပီး ယင္းေဒသ၏ ကုန္စည္မ်ား အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ၊ ပိုမိုအဆင္ေျပေသာ ပို႔ကုန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးကာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ေစပါသည္။