တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ စမ္းသပ္အမွတ္ 20 C ၿဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-10-29 14:33:47  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ၁ မိနစ္က တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ိဳခၽြမ္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ Long March ၂(ဂ) ၿဂိဳဟ္တုသယ္ေဆာင္ေရး ဒုံးပ်ံ ျဖင့္ စမ္းသပ္အမွတ္ 20 C ၿဂိဳဟ္တုကိုအာကာသသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့ျပီး ၿဂိဳဟ္တု သည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္ ခဲ့၍ လႊတ္တင္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။

      စမ္းသပ္အမွတ္ 20 C ၿဂိဳဟ္တုသည္ အာကာသပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ ပတ္လမ္းေပၚတြင္အတည္ျပဳစစ္ေဆးမႈအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။