ဝမ္ယိသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဘူအိန္စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

(GMT+08:00)2022-10-29 14:31:36  

ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ ဘူအိန္စ္၏ေရာက္ရွိလာျခင္းကို လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

    ဝမ္ယိသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၎၏ရာထူးသစ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ဘူအိန္စ္အား ႀကိဳဆိုၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

      တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာအခုိက္အတန္႔တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ အင္အားႀကီးႏွစ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္တုိ႔သည္ အျခားတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ဘက္သည္ မိမိအင္အားအေနအထားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ရပ္တန႔္သင့္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တားဆီးရန္ ေတြးေတာျခင္းကို ရပ္တန႔္သင့္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး အေနႏွင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ၾကား ေပါင္းကူးတံတားျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဝမ္ယိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

      ဘူအိန္စ္က မိမိသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ျမင့္မားစြာအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဘက္မွမိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အေမရိကန္ဘက္၏နားလည္မႈကို ပိုမိုေလးနက္ေစရန္ အက်ိဳးရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။