စန္းတံုးျပည္နယ္ တံုးယင္းရွိ ဟုန္းကြမ္း ငါးဖမ္းဆိပ္ကမ္း၌ “အသက္ရွင္သစ္ပင္”ရႈခင္း ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-10-28 15:42:08  

ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္ေန႔က စန္းတံုးျပည္နယ္ တံုးယင္းရွိ ဟုန္းကြမ္း ငါးဖမ္းဆိပ္ကမ္း၌ “အသက္ရွင္သစ္ပင္”ရႈခင္း ေတြ႔ရွိျပီး ေျမၾကီးေပၚ ေသြးစမ်ားကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။