ပါတီညီလာခံ၏ အႏွစ္သာရကို ဘက္စံုသင္ယူေလ့လာၿပီး စဲြကိုင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုသည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-28 15:40:59  

အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ အႏွစ္သရကို သင္ယူေလ့လာေရး ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းသင္ယူေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔စုေပါင္းသင္ယူေလ့လာရာတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ သေဘာတရားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၿပီး ေခတ္သစ္၊ ခရီးစဥ္သစ္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ကာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ျပည္သူမ်ားကို စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ကာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ရန္၊ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရွင္သန္ေရး ဘက္စံုတြန္းအားေပးရန္ ႏိုင္ငံေရး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပါတီလံုးအေနျဖင့္ ဘက္စံုသင္ယူ ေလ့လာၿပီး ဘက္စံုစြဲကိုင္ကာ ဘက္စံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီညီလာခံတြင္ တင္ျပထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးလည္မသုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ား ႀကိဳးပမ္းရရွိရန္ လိုေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။