တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ၂ ကာကြယ္ထားေသာတိရစၦာန္ျဖစ္သည့္ ဖ်ံ ကုိ နန္ဆာ Wetland ၌ ေတြ႔ရိွ

(GMT+08:00)2022-10-28 15:44:15  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္က်ဴးၿမိဳ႕ရိွ နန္ဆာWetland ၌ မေတြ႔ရသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ရိွျပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ၂ ကာကြယ္ထားေသာ တိရစၦာန္ျဖစ္သည့္ ဖ်ံကို ျပန္လည္ ေတြ႔ရသည္။