ေတာရုိင္း ေရခ်ိဳလိပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအား ပန္ၾကားရန္ ေဟာင္ေကာင္ပင္လယ္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးေန႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-10-28 15:41:51  

၂၇ၾကိမ္ေျမာက္ ပင္လယ္ဥယ်ာဥ္ ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးေန႔ ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို ေဟာင္ေကာင္ပင္လယ္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ က်င္းပျပီး ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေတာရုိင္းေရခ်ဳိလိပ္ကို အတူတူကာကြယ္ၾကစုိ႔”ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈ ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔မွ ၆ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳစု ေစာင္႔ေရွာက္ေရးေန႔ဆုိင္ရာ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တဲထုိးဂိမ္းမ်ား ႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ သုေတသနမွ်ေဝျခင္းမွတစ္ဆင္႔ ျပည္သူမ်ားအား မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၱရာယ္ရွိ ေရခ်ိဳလိပ္ မ်ား၏ အသက္တည္ၿမဲျခင္း ျပႆနာအေပၚ ပုိမုိအာရံုစူးစုိက္ၾကရန္ ႏုိးၾကားလာပါသည္။