ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ဟိုေဇၿမိဳ႔မွာ ဂ်ံဳရိုးျဖင့္ ပန္းခ်ီကားဆဲြ

(GMT+08:00)2022-10-27 15:12:06  

ယခုလ ၂၆ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ဟိုေဇၿမိဳ႕ မူတန္းေဒသ ဝူတ်န္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကိုထန္ ေက်းရြာရွိ မာရွန္႔ရြန္ အႏုပညာworkroomမွာ “ပန္းခ်ီဆရာ”မ်ားသည္ ဂ်ံဳရိုးမ်ားျဖင့္ ပန္းခ်ီမ်ားကို ဆဲြေနၾကပါတယ္။ ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ဟိုေဇၿမိဳ႕ မူတန္းေဒသ၏ ဂ်ံဳရိုးပန္းခ်ီကားဟာ ရိုးရာလက္မႈပစၥည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းပန္းခ်ီကားမ်ိဳးကို သဘာဝ ဂ်ံဳရိုးမ်ားျဖင့္ ဆဲြတာ ျဖစ္ၿပီး ပန္းခ်ီကားမ်က္ႏွာျပင္ ျပည့္တင္းကာ ေရွးေဟာင္း အေရာင္အဆင္း အရည္အေသြးနဲ႔ ျပည့္စံုပါတယ္။ ဂ်ံဳရိုးပန္းခ်ီကားဟာ ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းေကာင္းၿပီး ျဒပ္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား အျပင္ထြက္ဖို႔ မလိုဘဲ ဝင္ေငြ တိုးပြားေစတဲ့ “လက္ေခ်ာင္းဖ်ားစီးပြားေရး”ဟာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတယ္။