“တရုတ္မွတ္တမ္းတင္ကား ပြဲေတာ္”အာဖရိကျပသေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္

(GMT+08:00)2022-10-27 15:08:28  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က“တရုတ္မွတ္တမ္းတင္ကားပြဲေတာ္”အာဖရိက ျပသေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တရားဝင္ စတင္ခဲ့သည္။ အာဖရိက အဓိကမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားနွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ (အနာဂတ္ကိုပံုေဖာ္ျခင္း)နွင့္ (ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းတ႐ုတ္နိုင္ငံ)စသည့္ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ "တ႐ုတ္နိုင္ငံ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ" ၏ ထူးျခားေသာ က်က္သေရကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ မွတ္တမ္းတင္ ကားမ်ားကို အာဖရိက ပရိသတ္မ်ားအား တရားဝင္ျပသသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။

  “တရုတ္မွတ္တမ္းတင္ကားပြဲေတာ္”ကမၻာတစ္ဝန္းျပသေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ China Media Group၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ခရီးသြားဝန္ၾကီးဌာနတို႔မွ ပူးတြဲက်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။