ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ ခ်န္းေတာင္ဟူကန္တြင္ ပန္းမ်ားပြင့္လန္း

(GMT+08:00)2022-10-27 15:09:53  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ ခၽြန္အန္းခရိုင္ ဖန္ေခၚျမိဳ႕နယ္ရွိ ဝူခ်န္းရွီးျမစ္ႏွင့္ ခ်န္းေတာင္ဟူကန္တို႔ ဆံုေသာေနရာတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ ေပၚလာျပီး ပန္းခရမ္းေရာင္ ပန္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ကဲ့သို႔ ပြင့္လန္းလာၾကပါသည္။