ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ နစ္ျမဳပ္သေဘၤာမ်ား ဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-10-27 15:11:38  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ယန္စီျမစ္အလယ္ပိုင္း ဝူဟန္႔ၿမိဳ႕ Muezhou ေရလမ္းေၾကာင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္တုန္းက နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ကုန္တင္သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဆယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ၄င္းမွာ ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္သေဘၤာမ်ား ဆယ္ယူေရးလုပ္ငန္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ သေဘၤာအစင္း ၇၀ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ၄င္းနစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ သေဘၤာ ဆယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသမ္းၿပီး ယန္စီျမစ္အလယ္ပိုင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးအေျခအေနကို ေကာင္းမြန္လာေစသည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္ ယန္စီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ နစ္ျမဳပ္ခဲ့သည့္ သေဘၤာမ်ား ဆယ္ယူေရး အတြက္လည္း အေတြ႔အႀကံဳ စုေဆာင္းႏိုင္ပါသည္။