ကန္ႏွင္႔ ျဗိတိန္ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွ “တရုတ္ႏုိင္ငံစိန္ေခၚမႈကုိ အတူရင္ဆုိင္ၾကမည္”ဟု ေျပာၾကားျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈႏွင္႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ဟု တရုတ္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-27 15:12:31  

အေမရိကန္သမၼတ ဘုိင္ဒင္သည္ မၾကာခင္က ျဗိတိန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သစ္ Sunakႏွင္႔ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ခဲ႔ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္တို႔က “တရုတ္ႏုိင္ငံ စိန္ေခၚမႈကုိ အတူရင္ဆုိင္ၾကမည္”ဟု ေျပာၾကားျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံ ႏွင္႔ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ျပီး စိန္ေခၚမႈႏွင္႔ ျခိမ္းေျခာက္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ အေနႏွင္႔ အေမရိကန္အား zero-sum mentality ကို စြန္႔လႊတ္ျပီး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း ႏွင္႔ လုိက္ေရာညီေထြကာ တံခါးဖြင္႔ျပီး ဘက္ေပါင္းစံု လက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျပီး အက်ိဳးတူရရွိမႈ ဟူေသာ အေတြးအေခၚသစ္ကို စမ္းသပ္ထူေထာင္၍ ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး တြန္းအားေပးမႈအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ၂၆ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။