ရွမ္ရွီးျပည္နယ္ ခ်င္လင္ေတာင္ သိပၸံပညာ စူးစမ္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ အပူဓါတ္ ပံုရိပ္နည္းပညာျဖင့္ ေရႊေရာင္ ႏွာေခါင္းေပါက္ ေမ်ာက္မ်ိဳးစုကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ေလ့လာ

(GMT+08:00)2022-10-27 15:10:46  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က ရွမ္ရွီးျပည္နယ္ ခ်င္လင္ေတာင္ရွိ ေရႊေရာင္ႏွာေခါင္းေပါက္ေမ်ာက္မ်ားသည္ ခ်င္လင္ေတာင္၏ အထင္ကရ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ျပီး ကမၻာ့အဆင့္ ရွားပါးေသာမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္မ်ားတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ ေရႊေရာင္ႏွာေခါင္းေပါက္ေမ်ာက္မ်ား၏ အေရအတြက္ကုိသိရွိရန္ ေမာင္းသူမဲ့ဒရုန္းႏွင့္ အပူဓါတ္ ပံုရိပ္နည္းပညာျဖင့္ ဆည္းပူးေလ့လာေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။