(ဂႏၴဝင္စာသားထဲကအေတြးအေခၚသစ္)(အတြဲ၃)ယဥ္ေက်းမႈျမစ္ဖ်ားကိုရွာေဖြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနည္းဗ်ဴဟာကိုစိတ္ျဖာၾကည့္ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္အစည္းအေဝးႀကီးအထူးထုတ္(၄)ၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း

(GMT+08:00)2022-10-26 16:21:16