ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနသည္ “ခရီးစဥ္သစ္ ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားေဖာ္ျပc

(GMT+08:00)2022-10-26 16:01:04  

ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔က တရုတ္ အစုိးရ သတင္းဌာန ျဖစ္သည့္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနသည္ “ခရီးစဥ္သစ္ ဦးေဆာင္သူ ရွီက်င့္ဖိန္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္တုန္းက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚ၌ ဒုတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး အုပ္စု ျဖစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ စသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပါတီကို ဘက္စံု တင္းက်ပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို က်င့္သံုးၿပီး အာဏာရ ပါတီ၏ ျပန္လည္ပံုသြင္းျခင္း အတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းက တရုတ္ျပည္၏ ဒီမိုကေရစီသည္ ဘက္စံု လုပ္ငန္းစဥ္ျပည့္ ျပည္သူအေျခခံ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရွ႕တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုသည့္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနႏွင့္ ၄င္း တြန္းအားေပးေသာ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘက္စံု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ နက္ရိႈင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းသည္ “ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ျပည္သူ႔ကို ဗဟိုျပဳရျခင္း”ကို ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ ထားၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ ညီညြတ္ေရး၊ ျမစိမ္းေရာင္၊ တံခါးဖြင့္ေရး၊ အတူမွ်ေဝေရး ဟူေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႀကံဆခ်က္သစ္မ်ား ကို တင္ျပၿပီး ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အတူတကြ ခ်မ္းသာေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ ျပသထားေသာ ဇဲြသတိၱ၊ ရဲရင့္မႈႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္၍ ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ေဆာင္းပါးတြင္ “အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၄င္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မတြန္႔ဆုတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ၄င္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔လႊတ္”ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္၏ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တြန္းအားေပးျခင္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ လူသား ယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစံု တည္ရွိျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း၊ ၄င္းအဆိုျပဳ တင္ျပေသာ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း ႀကံဆခ်က္သည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားထားျခင္း ခံရသလို ကုလသမဂၢ အေရးႀကီး စာတမ္းတြင္လည္း ထည့္သြင္းေရးသား ထားျခင္း ခံရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ ရွီက်င့္ဖိန္ ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္ ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ရင္ဆိုင္ေသာ ခက္ခဲသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး လူသား ယဥ္ေက်းမႈ ပံုစံသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္က ကိုယ့္ထူးျခားေသာ နည္းလမ္းပံုစံျဖင့္ ကမၻာ့ ေခတ္မီေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိျခင္းသည္ လူသား တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႀကီးမားဆံုး အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ေနာက္ဆံုး ၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ တရုတ္ ပံုစံ ေခတ္မီေရးျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရွင္သန္ေရးကို တြန္းအားေပးျခင္း၊ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိက္အဝန္း ႀကံဆခ်က္ျဖင့္ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေယဘုယ် လံုၿခံဳေရး၊ အတူတကြ စည္ပင္သာယာေရး၊ တံခါးဖြင့္ေရးႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံု လက္ခံေရးရွိၿပီး သန္႔စင္ကာ သာယာလွပေသာ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သစ္သည္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။