ရွီက်င့္ဖိန္အား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေထာမနာျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-26 16:01:52  

မၾကာမီက ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ဆက္လက္ေပးပို႔ၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္အား တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအတြက္ လႈိက္လွဲစြာဂုဏ္ျပဳေထာမနာျပဳခဲ့ပါသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ Yun Seok-yeol က အေဆြေတာ္အား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳေထာမနာျပဳေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ပိုမိုရင္းႏွီးၿပီး ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္အာရွေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး တို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

 

ဂ်ပန္လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္Kishida Fumioက အေဆြေတာ္အား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအတြက္ လႈိက္လွဲစြာဂုဏ္ျပဳေထာမနာျပဳေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္- တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို ျမွင့္တင္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းအား ဂ်ပန္-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဦးတည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တည္ၿငိမ္သည့္ ဂ်ပန္-တရုတ္ဆက္ဆံေရး ထားရွိဖုိ႔ အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကေမၻာဒီးယားျပည္သူ႔ပါတီဥကၠ႒၊ အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ က အေဆြေတာ္၏ ထက္ျမက္မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္လုပ္ငန္းတြင္ တစ္ကမၻာလံုးအာရံုစိုက္ၾကေသာ ႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္၏ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ၿပီး ပိုမိုႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ကာ ဒုတိယႏွစ္တစ္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု မိမိအျပည့္အဝ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကေမၻာဒီးယား-တရုတ္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကံၾကမၼာတူအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အဆင့္က႑သစ္သို႔ အဆက္မျပတ္ ေရာက္ရွိရန္ တြန္းအားေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။