ယခုႏွစ္ ေဆာင္းႏွင္႔ေႏြဦး ေလေၾကာင္းရာသီတြင္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသည္တင္ ေလေၾကာင္း ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ အပတ္စဥ္ (၁၀၅.၉)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာသည္ဟု တရုတ္ျမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-26 16:03:38  

ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔က တရုတ္ျမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနသည္ လစဥ္ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ေလေၾကာင္းရာသီသစ္တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ အစီအစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရုတ္ျမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ရွဴခ်င္းက တရုတ္ ျမိဳ႕ျပ ေလေၾကာင္းသည္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ၂၀၂၂/၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းႏွင္႔ေႏြဦး ေလေၾကာင္းရာသီ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ စီမံကိန္းကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းႏွင္႔ေႏြဦး ေလေၾကာင္းရာသီတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ (၁၂၇)ခုတုိ႔သည္ ခရီးသည္ ႏွင္႔ ကုန္တင္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ အပတ္စဥ္ (၁၀၄၅၇၃)ၾကိမ္ (တစ္ၾကိမ္ဆုိလွ်င္ ပ်ံတက္မႈတစ္ၾကိမ္ ႏွင္႔ ဆင္းသက္မႈတစ္ၾကိမ္ ပါဝင္သည္) စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းရာသီေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္း အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ နယ္ပယ္၌ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလေၾကာင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခရီးသည္တင္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို အပတ္စဥ္ အၾကိမ္ (၈၄၀) စီစဥ္ျပီး ၂၀၂၁/၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေဆာင္းႏွင္႔ေႏြဦး ေလေၾကာင္းရာသီကထက္ (၁၀၅.၉) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ကုန္တင္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ကို အပတ္စဥ္ (၆၁၄၈)ၾကိမ္ စီစဥ္ျပီး ၂၀၂၁/၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေဆာင္းႏွင္႔ေႏြဦး ေလေၾကာင္းရာသီကထက္ (၆.၇)ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။