တရုတ္ျပည္မွ လူလုပ္ေမြးျမဴထားေသာ ပထမတစ္ေကာင္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ finless porpoise ၏ အမည္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-10-26 16:04:31  

စုေဆာင္းထားသည့္ အမည္၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ယခုလ၂၅ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္မွ လူလုပ္ေမြးျမဴထားေသာ ပထမတစ္ေကာင္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ ယန္စီျမစ္ finless porpoise အား“ဟန္႔ေဘာ္”ဟု အမည္မွည့္ထားခဲ့သည္။ ယန္စီျမစ္ finless porpoiseသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ ထူးျခားျပီး ရွားပါးေသာ ေရခ်ိဳေ၀လငါးမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။