ရွင္းက်န္း ထာခ်ိန္၌ ငန္းၾကီးမ်ားသည္ လယ္ေျမေပၚတြင္ ပ်ံသန္းၾကျပီး နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္႔ စားက်က္ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္

(GMT+08:00)2022-10-25 14:31:58  

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွင္းက်န္းေဝဂါကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ထာခ်ိန္ေဒသ ယူမင္းခရုိင္၌ ျမက္ခင္းျပင္စည္းရုိးအတြင္း စားက်က္တားျမစ္ျခင္း၊ ျမက္ခင္းျပင္ေျမမ်ားကို ယူထားေသာ စိုက္ခင္း မူလအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ေရး စေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင္႔စိမ္႔ေျမကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး အင္အားကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးျမွင့္လာပါသည္။ ေဒသခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ တစ္ဆင္႔တုိး မူလအေျခသို႔ ျပန္ျဖစ္လာ၍ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မႈ ရရွိေစပါသည္။ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ ငန္းၾကီး၊ ေတာရုိင္းဘဲ စေသာ ငွက္ အေျမာက္အျမားကို ဆဲြေဆာင္ျပီး လွပေသာ ေက်းလက္သဘာဝပန္းခ်ီကို ဖန္တီးလာပါသည္။