အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံကို ဘက္စံုတည္ေဆာက္ ရန္ ဦးစားေပးတာဝန္ျဖစ္

(GMT+08:00)2022-10-25 14:15:42  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရံုး ဒုတိယဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ မုဟုန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံကို ဘက္စံုတည္ေဆာက္ရန္ ဦးစားေပးတာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအရည္အေသြး၏ အေျခအေနတစ္ခုလံုးႏွင့္ ေရရွည္အဓိပၸါယ္ကို တစ္ဆင့္တက္ ျပဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပါတီညီလာခံ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေရး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မုဟုန္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျခအေနသစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ဦးလည္မသုန္ က်င့္သံုးျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျမင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဘက္စံုတြန္းအားေပးျခင္း၊ ေဒသမ်ား  ညီညြတ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္းႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း တြန္းအားေပးေရး အပါအဝင္ ပါတီညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မုဟုန္ က ၄င္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္နည္းလမ္းမ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနကို မူတည္ ၿပီး အနာဂတ္ကို ေရွ႕ရႈေၾကာင္း၊ အျပင္ေလာကမွ မယံုသကၤာမႈကို ပေပ်ာက္ေစရန္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ကို တိုးမ်ားေစရန္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။