ကြမ္ရွီး၊ ဘုိင္ဆက္၌ ရြာသားမ်ားသည္ အုိက္က်န္း ကြ်မ္႔လူမ်ိဳး ရုိးရာအထည္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ဝတ္စံုျပသေရးလႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-25 14:32:39  

    ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဘုိင္ဆက္ ဒယ္ေပၚခရုိင္ လယ္ေျမတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ အုိက္က်န္း ကြ်မ္႔လူမ်ိဳး ရုိးရာအထည္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင္႔ ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ဝတ္စံုျပသေရးလႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ဒယ္ေပၚ အုိက္က်န္း ရုိးရာအထည္ ျပဳလုပ္ေရးနည္းပညာသည္ ကြမ္ရွီး ကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအဆင္႔ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။