တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ပံုစံကို တင္သြင္းျခင္း မရွိသလို တ႐ုတ္ပံုစံ တင္ပို႔ျခင္းလည္း မရွိေပ

(GMT+08:00)2022-10-25 14:22:00  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး စြန္ယဲ့လီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ပံုစံကို တင္သြင္းမည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ပံုစံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပုိ႔ျခင္းအား ျပတ္ျပတ္သားသားဆန႔္က်င္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ တ႐ုတ္ပံုစံကို တင္ပို႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကိုေကာ္ပီကူးယူရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၄ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အစီရင္ခံစာဆုိင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စြန္ယဲ့လီက "တ႐ုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရး" သည္ လူဦးေရမ်ားျပားေသာ ေခတ္မီေရး၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အတူႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာသည့္ ေခတ္မီေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စိတ္ပုိင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ေခတ္မီေရး၊ လူႏွင့္သဘာဝ ေျပျပစ္သင့္ျမတ္စြာ အတူယွဥ္တြဲေသာ ေခတ္မီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ေခတ္မီေရးျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားပါသည္။