ဟိုင္နန္ တုန္းေဖာင္း ဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ကုိ ဘီလီယံ ၁၀၀ အဆင့္ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေန

(GMT+08:00)2022-10-25 14:24:31  

တုန္းေဖာင္းဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္သည္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ တုန္းေဖာင္းၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ဟိုင္နန္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္းရွိ အဓိကစက္မႈဇုန္ထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တုန္းေဖာင္း ဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္သည္ ေရနံဓာတုပစၥည္းကုန္ၾကမ္းအသစ္မ်ား၊ အဏၰဝါစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ သန႔္ရွင္းေသာစြမ္းအင္ အပါအဝင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသုံးမ်ိဳးကုိ အဓိကအျဖစ္ထားေသာ ဟိုင္နန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းမွ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ စက္မႈအေျခစိုက္စခန္း ျဖစ္လာေနၿပီး ဘီလီယံ ၁၀၀ အဆင့္ရွိ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။