ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတူခ်မ္းသာေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ ေရရွည္သမုိင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-10-25 14:20:35  

    ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္္မတီ၏ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အစီရင္ခံစာအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေရး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ မူဝါဒ ေလ႔လာေရးရုံးဥကၠ႒ က်န္က်င္ခၽြမ္က ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတူခ်မ္းသာေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ ေရရွည္သမုိင္းျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ေလာလုိ႔ မရသလုိ ေစာင္႔ဆုိင္းလုိ႔လည္း မရေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔သည္ မကၠရုိစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေရးကုိ အားျဖည္႔ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အရွိန္ေကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈ ဦးစားေပးျခင္းကုိ စဲြကုိင္ၿပီး real economyစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ကာ အေသးစားနွင္႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ တက္ၾကြစြာ အားေပးေထာက္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အလုပ္အကုိင္ ေနရာမ်ားနွင္႔ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ေရး အခြင္႔အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးၿပီး တကၠသုိလ္ ဘဲြ႔ရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အပါအဝင္ လူငယ္မ်ား၏ အလုပ္အကုိင္ ေနရာရရွိေရး ျပႆနာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းေပးရမည္ ျဖစ္၍ လူအမ်ားကုိ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ အားကုိးၿပီး ခ်မ္းေျမ႔ေသာဘဝကုိ ဖန္တီးရန္ လမ္းညႊန္လမ္းျပေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ မ်က္ေမွာက္တြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အတူ ခ်မ္းသာေရးကုိ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးရန္ အေျခခံပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။