ေဆာင္းဦးရာသီညေနခင္းတြင္ ေရေငြ႔သည္ ႏွင္းခဲျဖစ္လာျပီး လယ္ယာလုပ္ငန္း အလုပ္ရႈပ္ေန

(GMT+08:00)2022-10-24 15:51:07  

    ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ Shuang Jiang ပထမဆုံးႏွင္းခဲက်မႈရာသီခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခါတြင္ ရာသီဥတု တျဖည္းျဖည္း ေအးလာပါသည္။ ေဒသအရပ္ရပ္တြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေဆာင္းဦးရာသီ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင္႔ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္မႈ၊ ေဆာင္းဦးရာသီ စားနပ္ရိကၡာရိတ္သိမ္းမႈ စေသာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ လယ္ေျမေနရာတုိင္းတြင္ လယ္သမားမ်ား အလုပ္ရႈပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။