တရုတ္ျပည္သည္ ခရီးစဥ္သစ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းေန၊ ကမၻာအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို အတူမွ်ေဝ

(GMT+08:00)2022-10-24 11:30:49  

ယခုလ ၂၃ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေခတ္ကာလသစ္၏ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထိုင္မႈ ဘဝ အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တျခင္းကို အဆက္မျပတ္  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တရုတ္ျပည္၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖင့္ ကမၻာ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသည္။

၂၂ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသည္ ေခတ္ကာလသစ္၏ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ဒုတိယႏွစ္တစ္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ခ်ီတက္ရန္ လားရာကို ညႊန္ျပေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးကာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တိုင္းျပည္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တစ္ဆင့္တိုး သိရွိနားလည္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္ေကာင္းကို ဖန္တီးေပးေနသည္။

ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံသည္ တရုတ္ပံုစံ ေခတ္မီေရး၏ တရုတ္ ဝိေသသထူးျခားခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္မႈ ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရး အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တရုတ္ ပံုစံ ေခတ္မီေရးသည္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေပးၿပီး လူသားတို႔ ေခတ္မီေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္သစ္ကို ဖန္တီးေပးေနသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေရးႀကီး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ႏွင့္ တရုတ္ အျမင့္ဆံုး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္၏ တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ တရုတ္ျပည္၏ ကိစၥေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေသာ့ခ်က္မွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္ျခင္း၊ ေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္မႈဘက္စံု တြန္းအားေပးေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္မွာ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္ျခင္းကို ကမၻာအား တစ္ဆင့္တိုး သိရွိနားလည္ေစသည္။

ေခတ္မီ ဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံု တည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားအား အျမင္သစ္ျဖင့္ ၾကည့္ေစေအာင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကမၻာအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈကို ဖန္တီးေပးရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အဝ ရွိသည္။